3 % popusta ob prijavi do 30. junija
Summer Camp Splošni pogoji

splošni pogoji

Preberite splošne pogoje
summer camp 2019 Splošni pogoji za izvajanje počitniškega jezikovnega paketa »Summer Camp 2019« pri podjetju Hiša jezikov d.o.o.

1. člen
Pogoji veljajo za vse udeležence poletne šole »Summer Camp 2019«, ki so sklenili pogodbo tako, da so podpisali prijavnico za počitniški jezikovni paket in s tem sprejeli ponudbo (v nadaljevanju: udeleženec). Udeleženec je sklenil pogodbo s podjetjem Hiša jezikov d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 3, 2000 Maribor (v nadaljevanju: izvajalec).

2. člen
Udeleženec je s prijavo na počitniški jezikovni paket izvajalca sprejel razpisano ponudbo za ta jezikovni paket in te splošne pogoje. Udeleženec je dolžan plačati ceno jezikovnega paketa v skladu s sprejeto ponudbo izvajalca. Obveznost udeleženca do plačila počitniškega jezikovnega paketa začne teči s podpisom pogodbe.

3. člen
Cena za 5-dnevni počitniški jezikovni paket »Summer Camp 2019« je:

178 EUR za Summer Camp MINI (5-krat počitniški jezikovni paket brez nočitve s polpenzionom)
395 EUR za Summer Camp MAXI (5-krat počitniški jezikovni paket z nočitvijo in polnim penzionom)

Plačilo celotnega zneska oziroma plačilo prvega obroka se izvede ob prijavi. Samoplačniki lahko znesek počitniškega jezikovnega paketa poravnajo v celoti ali v 4 mesečnih obrokih po 44,50 EUR ali v 4 mesečnih obrokih po 98,75 EUR, in sicer prvega ob vpisu, vse naslednje pa do 15. v tekočem mesecu na TRR SI56 61000-0017415145. V primeru plačila v enkratnem znesku obračunamo popust v višini 3 %.

Ob nezadostni zasedenosti si izvajalec pridržuje pravico do odpovedi počitniškega jezikovnega paketa. V primeru neizvajanja počitniškega jezikovnega paketa se pogodba razveljavi, izvajalec pa je dolžan udeležencu brezobrestno povrniti vsa morebitna vplačana plačila.

4. člen
Udeleženec ima pravico do odpovedi aranžmaja. Če stori to na lastno željo, je upravičen do povrnitve določenega dela vplačanega zneska, hkrati pa mora predložiti pisno potrdilo, ki utemeljuje razloge za nezmožnost obiskovanja počitniškega jezikovnega paketa. Višina vračila je odvisna od časa, v katerem je udeleženec odpovedal aranžma.

Stroški odpovedi aranžmaja za udeleženca znašajo:
odpoved do 30 dni pred odhodom – 10 % od skupne cene aranžmaja;
odpoved 29–15 dni pred odhodom – 30 % od cene aranžmaja;
odpoved 14–8 dni pred odhodom – 50 % od cene aranžmaja;
odpoved 7–2 dni pred odhodom – 80 % od cene aranžmaja;
odpoved en delovni dan oziroma 24 ur pred začetkom aranžmaja ali na dan odhoda ali neudeležba brez odpovedi – 100 % od cene aranžmaja.

Višina stroškov ob odpovedi se zaračunava v odstotkih od celotne cene aranžmaja, in sicer ne glede na to, kolikšen delež je bil plačan do dneva odpovedi.

V primeru odjave je udeleženec dolžan poravnati tudi stroške vpisnine in rezervacije v višini 30 EUR, ki je sicer všteta v znesek kupnine aranžmaja. Če je udeleženec pred tem že poravnal celoten znesek ali nekaj obrokov (katerih znesek presega stroške vpisnine in rezervacije) počitniškega jezikovnega paketa, mu je izvajalec dolžan povrniti razliko med že plačanim zneskom in vpisnimi stroški. Če udeleženec izvajalcu zgoraj omenjenega pisnega potrdila ne predloži, je dolžan poravnati celotno ceno počitniškega jezikovnega paketa, kot je bilo dogovorjeno.

5. člen
Dodatno se lahko udeleženec zavaruje za riziko odpovedi, ki se sklene na dan prijave in velja samo v primeru, če nastopijo:
smrt, nesreča ali nepričakovano poslabšanje zdravstvenega stanja;
naravna nesreča ali smrt ožjih svojcev, kar zavarovancu onemogoča udeležbo. Višina vplačila za zavarovanje škodnega dogodka znaša 15 EUR za paket Summer Camp MINI in 25 EUR za paket Summer Camp MAXI. Povračilo vplačanega zneska iz naslova vplačanega rizika odpovedi se lahko uveljavlja le ob predložitvi pisnega zdravniškega ali drugega ustreznega (naravna nesreča) potrdila.

V primeru, da udeleženec odpove počitniški jezikovni paket oziroma odstopi od pogodbe zaradi dokumentirane višje sile, ki je ni mogel predvideti ali se ji izogniti v času pred podpisom pogodbe o počitniškem jezikovnem paketu, in ima o tem ustrezne veljavne uradne dokumente, pa ni vplačal zavarovanja odpovedi, ima izvajalec pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov, kakor tudi vseh tistih, ki z odpovedjo počitniškega jezikovnega paketa nastanejo. Razliko vrne udeležencu.

6. člen
Če se udeleženec ne udeleži počitniškega jezikovnega paketa zaradi drugih razlogov, ki niso navedeni v 5. členu teh splošnih pogojev, je dolžan poravnati celotno ceno počitniškega jezikovnega paketa, kot je bilo dogovorjeno, izvajalec pa pri tem nima nobenih obveznosti.

7. člen
Spori iz pogodbenega razmerja med udeležencem in izvajalcem se rešujejo sporazumno na podlagi teh splošnih pogojev. Če spora ni možno rešiti sporazumno v skladu s temi splošnimi pogoji, spor rešuje pristojno sodišče v Mariboru.

8. člen
Ti splošni pogoji stopijo v veljavo 1. 2. 2019, udeleženec pa jih sprejme s podpisom prijavnice.

V Mariboru, 1. 2. 2019
Tomaž Kovačič, direktor

Kako do nas

Socialni mediji

Kontaktne informacije

© 2020 Hiša Jezikov d.o.o. | Kazalo strani | Splošni pogoji | Izjava o varovanju zasebnosti